Documentació Legal

Avís Legal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem als usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: NÚRIA ROQUÉ VALERO
Domicili Social: Carretera Fontalba, Queralbs, GIRONA
NIF: 45485301H
Telèfon: 666094409
E-Mail: estem@connectats.cat
Web: www.connectats.cat

1.- OBJECTE

NÚRIA ROQUÉ VALERO (Des d’ara també el prestador) com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.connectats.cat/vallderibes, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, el prestador facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficients la publicació al lloc web del prestador.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web.

La prestació dels serveis per part de el prestador té caràcter gratuït per a tots els usuaris. 

2.2. Registro d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. En aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a el prestador permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Els menors d’edat poden accedir a aquest web, però han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer ús correcte del web.

L’Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. En aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 1. sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 2. indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;
 3. indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 4. sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 5. de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i 
 6. constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.-  EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4.- COOKIES 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i / o enllaços d’afiliats i / o de terceres webs.

Entre els enllaços facilitats, hi ha la possibilitat d’informar o fer referència a productes i / o serveis de tercers. Atès que des de la web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, el prestador no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

el prestador tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres cercadors aliens a aquest web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Tanmateix, el prestador l’informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant el link proporcionat per aquest web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i / o tercera persona i el prestador no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que poguessin ser ocasionats per la prestació de serveis i / o relacions contractuals o extracontractuals dutes a terme entre l’usuari i els anunciants o tercers contactades a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat. 

7.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu: la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari , disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

8.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d’altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor / a o representant legal.

Per a la seva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: NÚRIA ROQUÉ VALERO (també el prestador)
NIF: 45485301H
Adreça postal: Carretera Fontalba, 1 Queralbs, 17534, GIRONA
Correu electrònic: estem@connectats.cat

El prestador, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM: Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:

 1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon, adreça, població.
 2. mitjançant el formulari de registre: nom, email
 3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email

No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT:

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:

 1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 2. formulari de registre: per a la creació d’un compte d’usuari i pugui accedir a les funcionalitats del web; 
 3. formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari ho hagi consentit expressament; 

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  l’ EMAIL. 

D’acord amb la LSSICE, el prestador no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

El prestador no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de el prestador, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament d ela web.  El tractament de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant el prestador presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a estem@connectats.cat, indicant com Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA 

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a el prestador en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre el prestador amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de GIRONA.

Política de Cookies

ANTECEDENTS

Conforme la normativa espanyola que regula l’ús de cookies en relació a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, recollida en el Reial Decret Llei 13/2012 del 30 de març, l’informem sobre les cookies utilitzades en el lloc web de el prestador (també el prestador) i el motiu del seu ús. Així mateix, li informa que en navegar en el Lloc Web vostè està prestant el seu consentiment per poder utilitzar-les.

¿QUÈ SON LES COOKIES?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador o dispositiu i no proporcionen referències que permetin conèixer les seves dades personals.

COOKIES AFECTADES PER LA NORMATIVA I COOKIES EXEMPTES

Segons la directiva de la UE, les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat i afiliació, quedant exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament demandats per l’usuari.

TIPUS DE COOKIES

 1. a) Segons l’entitat que les gestioni, hi ha Cookies pròpies (aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei Sol·licitat per l’usuari) i de tercers (les que es envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les galetes).
 1. b) Segons el temps que romanen actives, hi ha les de sessió (dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web) i les persistents (en què les dades s’emmagatzemen en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta -pot anar d’uns minuts a diversos anys).
 1. c) Segons la finalitat per a la qual tracten la informació que recopilen, poden ser:

Cookies tècniques (necessàries per a l’ús del web i la prestació del servei contractat),

Cookies de personalització (que permeten a l’usuari accedir al servei amb característiques predefinides, com ara l’idioma, tipus de navegador, configuració regional, etc.)

Cookies d’anàlisi (recullen informació l’ús que es realitza del web),

Cookies publicitàries (recullen informació sobre les preferències i eleccions personals dels usuaris),

Cookies d’afiliats (permeten fer un seguiment de les visites procedents d’altres webs, amb les que el lloc web estableix un contracte d’afiliació).

TIPUS DE COOKIES UTILITZADES PER AQUEST LLOC WEB

NomFinalitat CaducitatProveïdor

_stripe_mid

__stripe_orig_props

Aquesta cookie és necessària per fer transaccions amb targeta de crèdit al lloc web. Stripe.com ofereix el servei que permet transaccions en línia sense emmagatzemar cap informació de targeta de crèdit.1 anyTercers (Stripe)
_gaRegistra un ID únic que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el lloc web el visitant.2 anysTercers (Google Analytics)
_gidRegistra un ID únic que s’utilitza per generar dades estadístiques sobre com utilitza el lloc web el visitant.24 horesTercers (Google Analytics)
remember_hookComprova si recorda l’inici de sessió de l’usuari2 setmanesPròpia
simpay_wp_sessionCookie utilitzada pel plugin que uneix la pàgina amb la plataforma de pagament (Stripe)1 diaPròpia
wordpress_test_cookieS’utilitza per comprovar si el navegador de l’usuari admet cookiesSessióPròpia
_fbpUtilitzat per Facebook per oferir una sèrie de productes publicitaris, com ara ofertes en temps real, de anunciants de tercers.3 mesosPròpia
_gatS’utilitza Google Analytics per accelerar la taxa de sol·licitud1 diaTercers (Google Analytics)
tk_aiS’usa com ID anònim si l’usuari que va iniciar sessió no està connectat amb WordPress.com. Algunes funcions de Jetpack utilitzen aplicacions i serveis de tercers per millorar l’experiència dels visitants. Aquests inclouen plataformes de mitjans socials com Facebook i Twitter (mitjançant l’ús de botons per compartir). Com a resultat, les galetes poden ser establertes per aquests tercers i utilitzades per ells per rastrejar la seva activitat en línia. No tenim control directe sobre la informació recopilada per aquestes galetes. S’estableixen cookies addicionals per a aquells que fan servir wp-admin ia través del compte de WordPress.comconnectadaSessióPròpia
wordpress_logged_in_S’activa durant el login i guarda els detalls d’autenticació.SessióPròpia
wp-settings-Serveix per personalitzar la interfície d’usuari.1 anyPròpia
wp-settings-time-Serveix per personalitzar la interfície d’usuari.SessióPròpia
Wp-saving-postS’utilitza per fer el seguiment si hi ha una entrada guardada existent per a una publicació actualment editada. Si existeix, deixeu que l’usuari restableixi les dades1 diaPròpia
_utmxS’utilitza per determinar la inclusió d’un usuari en un experiment.18 mesosTercers (Google Analytics)
_utmxxS’utilitza per determinar l’expiració dels experiments en què s’ha inclòs un usuari.18 mesosTercers (Google Analytics)
CONSENTFuncionamet del mapa de Google a la pàgina de contacte.20 anysTercers (Google Maps)
1P_JARTransfareix dades a Google1 setmanaTercers (Google)
_zlcmidAquestes cookies són utilitzades per l’eina ZOPIM per permetre xatejar en directe amb l’atenció al client.sessióTercers (Zopim)
_gac_Conté informació relacionada amb la campanya per a l’usuari.90 diesTercers (Google analytics)
machine_identifierotorga un identificador de sessió únic per a realitzar l’autenticació20 anysTercers (Stripe)
countryestableix un codi de pais d’acord amb la ip5 anysTercers  (Stripe)
localeConté la configuració regional de visualització de l’últim usuari connectat en aquest navegador.sessióTercers  (Stripe)
private_machine_identifierCookie necessària pel correcte funcionament d’StripevaribleTercers  (Stripe)
merchantno informacióno informacióno informació
scfcno informacióno informacióno informació
userno informacióno informacióno informació
checkout-live-sessionno informació10 anysTercers (Stripe)

REVOCACIÓ

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les cookies, o bé seleccionar aquelles que la instal·lació admet i les que no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

Google Chrome (al Menú Eines): 

Configuració > Mostrar opcions avançades > Privadesa (Configuració de contingut) > Cookies: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Microsoft Internet Explorer (al Menú Eines):

Opcions d’Internet > Privadesa > Avançada:

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox:
Opcions > Privadesa > Cookies:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

Safari, iPad i iPhone:

Preferències > Privadesa

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Opera:

Configuració > Opcions > Avançada > Cookies

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com ara Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, generalment al menú de “Opcions” a la secció de “Privadesa”. (Si us plau, consulteu l’ajuda del seu navegador per a més informació).

DESACTIVACIÓ/ACTIVACIÓ I ELIMINACIÓ DE COOKIES

Per restringir o bloquejar les cookies, es fa a través de la configuració del navegador.

Si no desitja que els llocs web posin cap cookie al seu equip, pot adaptar la configuració del navegador de manera que se li notifiqui abans que es col·loqui cap cookie. De la mateixa manera, pot adaptar la configuració de manera que el navegador rebutgi totes les cookies, o únicament les cookies de tercers. També pot eliminar qualsevol de les cookies que ja es trobin en l’equip. Recordeu que s’haurà d’adaptar per separat la configuració de cada navegador i equip que utilitzi.

Recordeu que si no desitja rebre cookies, ja no podrem garantir que el nostre lloc web funcioni com cal. Potser algunes funcions del lloc es perdin i és possible que ja no pugui veure certs llocs web. A més, rebutjar les cookies no vol dir que ja no vagi a veure anuncis publicitaris. Simplement els anuncis no s’ajustaran als seus interessos i es repetiran amb més freqüència. 

Cada navegador té un mètode diferent per adaptar la configuració. Si cal, consulteu la funció d’ajuda del navegador per establir la configuració correcta.

Per desactivar les cookies al telèfon mòbil, consulteu el manual del dispositiu per obtenir més informació.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/.

Tenint en compte la forma en què funciona Internet i els llocs web, no sempre comptem amb informació de les cookies que col·loquen terceres parts a través del nostre lloc web. Això s’aplica especialment a casos en què la nostra pàgina web conté el que es denominen elements integrats: textos, documents, imatges o breus pel·lícules que s’emmagatzemen en una altra part, però es mostren al nostre lloc web o mitjançant el mateix.

Per tant, en cas que es trobi amb aquest tipus de cookies en aquest lloc web i no estiguin enumerades en la llista anterior, li preguem que ens ho comuniqui. O bé poseu-vos en contacte directament amb el tercer per demanar-li informació sobre les cookies que col·loca, la finalitat i la durada de la cookie, i com ha garantit la seva privacitat.

Condicions Generals de Contractació

CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web www.connectats.cat, propietat de NÚRIA ROQUÉ VALERO, d’ara en endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

– És una persona amb capacitat suficient per contractar. – Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és NÚRIA ROQUÉ VALERO, amb domicili social Carretera Fontalba, 1 17534, Queralbs, Girona NIF 45485301H i amb telèfon d’atenció al client / usuari 666094409.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta la prestació del servei d’anunciar-se de forma digital a la web del prestador, a canvi del preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis oferts per CONNECTATS.CAT RIPOLLÈS, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) i detallat en l’Avís Legal i Política de Privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos i a no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Prestació del servei
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 10. Procés de compra.
 11. Garanties aplicables.
 12. Garanties.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

La prestació del servei per part del CONNECTATS.CAT suposarà l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les de CONNECTATS.CAT si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per  CONNECTATS.CAT.

2. PRESTACIÓ DEL SERVEI

El Servei contractat consisteix a posar a disposició del públic de la web els seus propis serveis mitjançant ANUNCIS que l’USUARI posa a disposició del públic a través de la web del CONNECTATS.CAT.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’usuari que vol penjar a la web del PRESTADOR els seus anuncis i comprova que pot haver algun error en aquest, haurà de comunicar-ho directament al servei d’atenció del client que el PRESTADOR posa a disposició dels usuaris, per tal de subsanar l’errada que pugui haver-hi.

A l’usuari no se li reconeix el dret de desistiment (retorn dels diners) de la compra efectuada, en el suposit de productes digitals.

És important deixar clar, que tal i com recull la llei, al consumir un producte digital, en el moment de la compra, es perd el dret de desitiment per lo que no podrà sol·licitar devolució del diners.

Tot i això, en la compra d’un anunci en el pla premium anual, l’usuari disposa de 7 dies de prova, i si no està satisfet amb el resultat podrà demanar la cancel·lació de l’anunci i el retorn dels diners, enviant un correu sol·licitant el reembors a estem@connectats.cat i

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Telèfon: 666094409

Mail: estem@connectats.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

La prestació del servei efectuat per CONNECTATS.CAT  s’entendrà sotmès a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a l’aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així la mateixa validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Anunci bàsic: 0€ – Temps il·limitat o fins que l’usuari l’elimini des de la seva intranet (Espai privat d’usuari)-

Anunci Prèmium Anual: 149€ – Temps: 1 any actiu a la web o fins qu l’usuari l’elimini des de la seva intranet (Espai privat d’usuari).

Anunci Prèmium Mensual: 15€ – Temps: 1 mes renovable automàticament a la finalització del periòde o fins que l’usuari es doni de baixa de la subscipció.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: serveis, quantitats d’anuncis que vulgui penjar a la web, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. 

Tot pagament realitzat a CONNECTATS.CAT comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client de CONNECTATS.CAT 666 094 409 o via correu electrònic a l’adreça estem@connectats.cat.

9. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit

10. PROCÉS DE COMPRA

Es necessari estar registrat per poder penjar un anunci a la web; es permet posar un anunci abans del registre, tanmateix però, el procediment no pot mai finalitzar si no està registrat l’Usuari.

Hi ha molts tipus d’anunci i dues modalitats d’alta: la Bàsica i la Premium: La bàsica és gratuïta, però cal estar registrat com usuari, amb nom d’usuari i contasenya, per poder posar un anunci.

La modalitat Prèmium està formada pels anuncis que es paguen anualment o mensualment, i cal estar registrat com usuari per poder posar un anunci.

Els anuncis anuals vencen a l’any i cal renovar-los per l’usuari, no es renoven automàticament. Connectats.cat avisarà a l’usuari de la data de venciment quan aquesta estigui a punt d’arribar i l’indicarà les instruccions per fer la renovació de la seva publicitat, si el client ho desitja.

Les subscripcions mensuals s’actualitzen automàticament cada mes,  si l’usuari vol cancelar la subscripció, cal que envii un correu electrònic a estem@connectats.cat i ho indiqui en el cos del missatge. La publicitat es donarà de baixa el dia de venciment de l’anunci encara que la subscripció s’hagi fet amb anterioritat a la data de venciment. 

PAGAMENT

El pagament s’efectuarà a través de targeta de crèdit. El sistema sol·licitarà el número de la targeta, la data de caducitat i el codi CVV. Tota la informació serà tramitada a través de la passarel·la de pagament de STRIPE, INC. i es garanteix una seguretat absoluta, ja que les dades van encriptades gràcies al servidor segur SSL. En cap moment CONNECTATS.CAT gestiona ni veu les dades de la targeta, només la informació del pagament.

PROCEDIMENT

 1. L’usuari tria l’anunci que vol posar
 2. Si no està loguejat (si no ha entrat amb les dades d’usuari), el sistema li demanarà que ho faci o que es doni d’alta d’usuari si encara no està registrat com a tal.
 3. Un cop loguejat, l’usuari omplirà el formulari acord al tipus d’anunci triat, posant les dades que vol anunciar i l’enviarà. Si es tracta d’un anunci premium, caldrà fer l’abonament des de la passarel·la de pagament del portal.
 4. Connectats, revisarà l’anunci i si és tot correcte, el deixarà publicat abans de 24h. No es revisarà cap anunci des de divendres a les 19:00h. fins dilluns a les 9:00 o en dies festius.
 5. Un cop l’anunci quedi publicat, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant l’estat de l’anunci.

CANCEL·LACIONS DE LES SUBSCRIPCIONS

Prèmium Mensual

L’usuari premium amb subscripció mensual podrà donar-se de baixa en el moment que ho desitgi enviant un mail a estem@connectats.cat amb l’assumpte “Donar-me de baixa” com a màxim 24 hores abans de la renovació del pla contractat. L’anunci serà eliminat el dia del seu venciment si l’usuari no indica el contrari.

Prèmium Anual

L’usuari que ha contractat la publicitat en format anual no te renovació automàtica i l’anunci serà eliminat automàticament al seu venciment si l’usuari no el renova prèviament.

ELIMINAR PUBLICITAT

L’usuari pot eliminar el seu anunci des de l’àrea privada on té accés. L’eliminació de l’anunci no li dóna dret a sol·licitar cap devolució total o parcial del preu pagat per l’anunci. 

L’anunci eliminat des de l’àrea privada, queda sense possibilitat de recuperació. Si es prefereix donar-lo de baixa durant un temps concret, posar-se en contacte amb estem@connectats.cat per fer la consulta.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de Planoles (Girona) (Espanya).·L

Condicions generals del pla d'afiliats

Aquestes són les condicions generals que regulen el programa dʻafiliats de Connectats.cat. En unir-te al nostre programa d’afiliats, acceptes que aquestes són les condicions contractuals que tots dos hem de respectar a partir d’aquest moment; nosaltres com a proveïdor i tu com a afiliat.

Aquestes condicions tindran una validesa indefinida i seran aplicables a tots els clients amb contracte premium vigent. Connectats.cat es reserva el dret a modificar aquestes condicions sense que això pugui afectar a l’activitat dels afiliats prèviament a qualsevol d’aquestes modificacions.

L’acceptació del present document comporta que el CLIENT:

 • Ha llegit i comprèn l’aquí exposat.
 • Que és una persona física major de 18 anys, amb prou capacitat per contractar, o jurídica, legalment constituïda, a través de la persona física que ostenta capacitat de representació.
 • Que assumeix totes les obligacions disposades aquí.

1.PARTS DEL CONTRACTE

Les parts vinculades a través d’aquest contracte som, d’una banda, Núria Roqué Valero, amb domicili carrer Martí Juncà, 16 de Planoles (C.P. 17535) –amb DNI. 45485301H i amb correu electrònic de contacte estem@connectats.cat. D’ara endavant, Connectats.cat.

D’altra banda, l’afiliat, persona física major de 18 anys o persona jurídica constituïda legalment, que compleixi els requisits i vulgui afiliar-se a Connectats.cat, d’acord amb el que estableixen aquestes condicions d’afiliació. D’ara endavant, l’afiliat.

2. SOBRE EL PROGRAMA D’AFILIATS

El programa d’afiliats de Connectats.cat té com a objectiu la generació de trànsit web i la promoció i la subscripció dels nostres serveis per part de tercers. Aquests tercers adquireixen la condició d’afiliats en donar-se d’alta al programa a través del lloc web Connectats.cat

Definicions:

En el context d’aquestes condicions contractuals, els termes següents es defineixen tal com s’assenyala a continuació:

Afiliat: persones físiques o jurídiques que són clients d’un pla premium vigent i estan autoritzades com a membres del programa d’afiliats de Connectats.cat.

Xarxa d’afiliats: xarxa composta per tots els membres del programa d’afiliats de Connectats.cat.

Programa d’afiliats: és el conjunt de serveis que ofereix Connectats.cat als seus afiliats, que els permet beneficiar-se econòmicament.

Contracte: és l’acord entre Connectats.cat i l’afiliat definit en aquestes condicions contractuals.

3. CONDICIONS D’ALTA EN EL PROGRAMA D’AFILIATS DE CONNECTATS.CAT

L’alta al programa d’afiliats té caràcter gratuït i no requereix cap inversió econòmica per part de l’afiliat. 

Requisits per formar part del programa d’afiliats

 • Te la condició d’afiliat qualsevol usuari de Connectats.cat que compleixi els següents requisits:
 • Ha de ser una persona física major de 18 anys o una persona jurídica legalment constituïda (a través de la persona física que tingui capacitat legal per representar-la), amb capacitat plena per contractar.
 • El sol·licitant ha d’haver llegit, entès i assumit tots els drets i les obligacions definides en aquestes condicions.
 • Els usuaris que vulguin ser afiliats però no són clients de Connectats.cat anunciats amb un anunci premium, caldrà que sol·licitin la seva acreditació d’afiliat a estem@connectats.cat

4. GESTIÓ DEL PROGRAMA D’AFILIATS

Dins l’espai privat de cada usuari, el client tindrà accés a una secció dedicada exclusivament al programa d’afiliats. En aquesta secció, l’afiliat podrà fer un seguiment de la seva activitat 

5. FORMA DE PAGAMENT

Comisions

En cas que es produeixi una contractació dels serveis premium de Connectats.cat a través del nom d’un afiliat, Connectats.cat retribuirà l’afiliat amb una comissió concreta depenent de la modalitat contractada per part de l’afiliat i la contractada per part de l’usuari.

No hi haurà comissió en cas d’aplicar descomptes puntuals dins de campanyes publicitàries concretes, en què el nou anunciant es beneficiï d’una promoció.

Si l’afiliat és client premium en format anual

Per cada anunci premium anual que aconsegueixi, acumularà 20€ al seu compte.
Per cada anunci premium mensual que obtingui, acumularà 1€ per cada mes que l’anunciant es quedi a la plataforma.

Si l’afiliat és client premium en modalitat mensual

Per cada anunci premium anual que aconsegueixi, tindrà un mes gratuït. O podrà acumular 15€ al seu compte per cada anunci aconseguit.

Per cada anunci premium mensual que obtinguis, acumularà 1€ per cada mes que l’anunciant es quedi a la plataforma.

Si l’afiliat no és client premium 

Per cada anunci premium anual que aconsegueixis, acumularàs 15 al teu compte.

Per cada anunci premium mensual que obtinguis, acumularàs 1€ per cada mes que l’anunciant es quedi a la plataforma.

Asignació de comissions

L’afiliat tindrà dret que se li assignin les comissions indicades sempre que conflueixin totes i cadascuna de les condicions següents:

Connectats.cat ha d’haver verificat el pagament per part de l’usuari referit per l’afiliat, així com la permanència com a client en actiu per un període d’almenys 15 dies. Aquest període és el temps de garantia de què disposa tot nou client per provar el servei i, si escau, desistir del contracte i sol·licitar la devolució de l’import pagat pel servei. Els afiliats no rebran recompenses dels serveis de clients referits que siguin suspesos per qualsevol motiu.

Liquidació de comissions i formes de pagament

Un cop s’hagin complert tots els requisits per a l’assignació de les comissions, l’afiliat pot optar per les formes de pagament següents:

Compensació: l’afiliat pot liquidar l’import generat com a crèdit al seu compte de client, i pot utilitzar aquest saldo per pagar les factures de contractació o renovació de serveis de Connectats.cat que s’emetin a la seva fitxa de client. En cap cas no serà possible transferir saldos de crèdit entre comptes de client diferents.

Pagament per Bizum: l’afiliat que no vulgui utilitzar el mètode de compensació, pot sol·licitar que es generi el pagament per Bizum. L’afiliat que vulgui utilitzar aquesta forma de pagament, haurà de posar-se en contacte amb Connectats.cat a través del correu estem@connectats.cat i sol·licitar la seva comissió.